IoT a produktivita ve výrobě - workshop ve společnosti INTEMAC

IoT a produktivita ve výrobě - workshop ve společnosti INTEMAC

Odstartovali jsme další vlnu skvělých workshopů pro rok 2018!

První letošní akce proběhla ve společnosti INTEMAC v Kuřimi. Vše bylo uskutečněno díky partnerské spolupráci společnosti CE-PA, INTEMAC a Technologického inovačního centra. Ceníme si také spolupráce společností Unicorn Systems, B+R Automatizace a Act-in, které nabídly své zástupce pro praktické ukázky a přednášky.

ppt 3

Účastníci akce se dozvěděli jaké jsou možnosti zavádění internetu věcí do výroby a další novinky ze světa Průmyslu 4.0. Zúčastnili se zajímavé praktické ukázky Výrobní buňky 4.0 a vyzkoušeli si jak fungují chytré brýle.

Pan Radomír Zbožínek (ředitel společnosti Intemac) představil základní jednotku chytré výroby, která je připravena k integraci do chytrých továren. Buňka tvoří funkční výrobní celek propojující obráběcí stroj, robot a měřicí stanici. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu 4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních technologií. ppt 1

Na prezentaci pana Zbožínka navázali pánové Roman Mužík a Luboš Turanský ze společnosti B+R AUTOMATIZACE. Informovali účastníky o způsobu budování koncepce flexibilní výroby tak, aby nejenom respektovala požadavky standardů budoucnosti IIoT (Industrial Internet of Things), ale umožňovala i připojení stávajícího strojového a technologického parku. Toto je nutnou podmínkou nejenom pro vzájemnou koordinaci různých strojů a linek, ale také pro zpřístupnění chápání vnitřního života strojů, zařízení a technologií v datech reálného času. Jedním z dalších požadavků flexibilní výroby jsou také variabilní mechatronické koncepce a možnosti jejich automatického řízení.ppt 2

Prostřednictvím pana Martina Tomaníka a Miroslava Hlaváče ze společnosti UNICORN SYSTEMS se účastníci měli možnost dozvědět více o datové analytice a moderních zobrazovacích metodách.

Prezentace byla zaměřená na analýzu dat sesbíraných z Výrobní buňky 4.0 v INTEMACu a na jejich následné zobrazení prostřednictvím cloudových služeb a rozšířené reality.  Zjistili jsme jaké jsou možnosti prediktivní údržby a kompenzace vlivů okolního prostředí.ppt 4

Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou nám představil pan Lubomír Sláma ze společnosti Act-in.

Příspěvek se na příkladech z praxe zaměřil na digitalizaci výrobních procesů moderními systémy MES (Manufacturing Execution Systems) včetně spojení s IoT a rozšířenou realitou vedoucí k růstu produktivity, snižování zmetkovitosti, vyšší spolehlivosti a využití výrobních prostředků a lepšímu využití potenciálu zaměstnanců. Příklady se týkaly informačních strategií moderních výrobních společností jako řešení pro Shop Floor Management s integrovanou digitalizací procesů dílenského plánování a řízení výroby, řízení elektronické výrobní dokumentace, řízení a sledování průběhů zakázek a materiálových toků s traceabilitou, monitorování efektivity využití a technického stavu strojů, správy a sledování využití a živostnosti nástrojů, plánování, sledování a analýzy kvality výroby a způsobilosti výrobních procesů a neodmyslitelně také procesů operativní, preventivní a prediktivní údržby.  ppt 7

Po přednáškách následoval Coffee Break, při kterém jsme ochutnali výbornou kávu z Jamai Café a užili si skvělé občerstvení.

kolazjidlo3

Diskutovali jsme o tématech Průmyslu 4.0 a těšili jsme se na ukázku Výrobní buňky 4.0 a chytrých brýlí.

ntw

netwposl

Děkujeme všem za nové zážitky, příjemně a efektivně prožitý den.

potlesk

V březnu se uvidíme na Mastermind skupině věnované tématu Implementace IoT a v květnu na workshopu o Kvalitě 4.0.

Těšíme se na Vás!

 

Zajímá Vás jak proběhla ukázka Výrobní buňky 4.0 a chytrých brýlí?

Vše se dozvíte zde.

robot

 

 Více fotografií z workshopu naleznete zde.

 

 Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)

102 komentáře

 • Odkaz Komentáře ?surf comb ?surf comb úterý, 21 kvě 2024 00:56

  Whyy people still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is presented on net?

 • Odkaz Komentáře chlenomer.icu chlenomer.icu sobota, 11 kvě 2024 01:14

  chlenomer.icu

 • Odkaz Komentáře Medical Spa in Winter Park Medical Spa in Winter Park úterý, 07 kvě 2024 19:36

  Serotonin Centers: Revitalizing Winter Park's Beauty

  **Unlocking Wellness in Winter Park, FL**

  Embark on a journey to wellness and beauty with Serotonin Centers in Winter
  Park. Nestled at 1090 N Orlando Ave, Suite 102/104, our medical spa caters to the diverse neighborhoods like Audubon Park and Baldwin Park.

  Winter Park becomes the canvas, and Serotonin Centers,
  the brush, painting the town with spa treatments and cosmetic enhancements.  **Discover Winter Park: Where Beauty Meets Culture**

  Founded in 1887, Winter Park boasts a population of 29,
  131 (2021) and 12,612 households. This city, where history whispers through neighborhoods like Delaney Park and
  Downtown Winter Park, stands as a testament to time. Traverse the city via the veins of I-4,
  a major highway connecting communities and leading you to
  the doorsteps of Serotonin Centers.

  **A Tapestry of Wellness in Winter Park**

  In the tapestry of Winter Park, Serotonin Centers stitches the threads of beauty
  and wellness. Our medspa services, from non-invasive procedures to
  Botox and fillers, redefine Winter Park's aesthetic landscape.
  The city's diverse temperature range becomes a backdrop,
  with residents finding solace in Serotonin Centers' holistic approach to beauty.


  **Exploring Winter Park’s Cultural Oases**

  Winter Park is not just a city; it's a living gallery of cultural oases.
  From the Albin Polasek Museum & Sculpture Gardens to the Hannibal Square Heritage
  Center, each locale tells a story. Serotonin Centers, located in this vibrant city,
  becomes a chapter, offering not just spa treatments but an experience intertwined with Winter Park’s rich culture.


  **Why Choose Serotonin Centers in Winter Park**

  Choosing Serotonin Centers in Winter Park isn't merely choosing a medical spa; it's choosing
  a commitment to your well-being. Winter Park residents select our medspa services
  for the harmony they bring, aligning with the city's ethos.

  Serotonin Centers is the bridge between Winter Park's rich cultural heritage and
  contemporary beauty standards.

  **Winter Park's Haven of Timeless Beauty**

  Winter Park, with its ever-changing landscapes and cultural tapestry, finds a haven of
  timeless beauty in Serotonin Centers. Each spa treatment becomes a brushstroke
  on the canvas of Winter Park, creating not just beauty
  but a legacy. Step into Winter Park's haven of timeless
  beauty with Serotonin Centers, where each session is an ode to the city's vibrant spirit.

  "
  "Serotonin Centers: Transformative Beauty in Colts Neck

  **Elevating Beauty in Colts Neck, NJ**

  In the heart of Colts Neck, NJ, Serotonin Centers stands
  as the epitome of transformative beauty. Located at 178 County Rd 537, our medical
  spa serves as a sanctuary for residents in neighborhoods like Beacon Hill
  and Belford. Colts Neck becomes the canvas, and Serotonin Centers, the artist, sculpting beauty and wellness.


  **Unveiling Colts Neck: A Blend of Heritage and Beauty**

  Founded in 1847, Colts Neck is a city with a population of 3,
  003 (2021) and 3,523 households. This historic
  city embraces modernity while preserving its heritage.
  Route 34 weaves through Colts Neck, connecting communities and leading to the tranquil retreat of Serotonin Centers.


  **Serotonin Centers: A Gateway to Aesthetic Elegance**

  In the tapestry of Colts Neck, Serotonin Centers emerges as a gateway
  to aesthetic elegance. Our medspa services, from cosmetic dermatology
  to skin rejuvenation, redefine Colts Neck's perception of beauty.

  The city's unique charm blends seamlessly with Serotonin Centers' commitment to non-surgical treatments and wellness retreats.  **Exploring Colts Neck’s Cultural Gems**

  Colts Neck is not just a city; it's a collection of cultural gems.
  From the Allgor-Barkalow Homestead Museum to Colts Neck Racquet
  Club, each venue narrates a story. Serotonin Centers, nestled in this
  cultural haven, becomes a chapter, offering not just
  medspa services but an immersive experience embedded in Colts Neck’s rich heritage.


  **Why Serotonin Centers in Colts Neck**

  Choosing Serotonin Centers in Colts Neck is not merely a choice;
  it's a commitment to redefine beauty and wellness.

  Colts Neck residents opt for our medspa services for
  the elegance they bestow, aligning with the city's cultural values.
  Serotonin Centers is more than a medical spa; it's a fusion of cultural appreciation and contemporary aesthetics.


  **Colts Neck's Oasis of Timeless Elegance**

  Colts Neck, with its timeless elegance and cultural treasures, discovers an oasis in Serotonin Centers.
  Each cosmetic procedure becomes a brushstroke on the canvas of Colts Neck, crafting not just beauty but a
  legacy. Step into Colts Neck's oasis of timeless elegance with Serotonin Centers, where each session is a celebration of the city's enduring allure.

  "
  "Serotonin Centers: Nurturing Radiance in Windermere

  **Crafting Radiance in Windermere, FL**

  Nestled in the embrace of Windermere, FL, Serotonin Centers beckons residents to embark on a journey of rejuvenation and
  beauty. Located at 7790 Winter Garden Vineland Rd Suite 100,
  our medical spa becomes a haven for neighborhoods like
  Ashlin Park and Berkshire Park. Windermere's beauty
  meets Serotonin Centers' transformative touch.

  **Discovering Windermere: A Jewel Amidst Lakes**

  Established in 1887, Windermere, with its 1,231 households
  and a population of 3,003 (2021), is a true jewel amidst Florida's lakes.
  The FL-429 highway weaves through this picturesque city, connecting communities and leading residents to the doorstep of Serotonin Centers.


  **Serotonin Centers: Illuminating Windermere’s Beauty**

  In the canvas of Windermere's landscapes, Serotonin Centers
  illuminates beauty in its various facets. Our medical spa, specializing in spa treatments and non-surgical
  procedures, harmonizes with Windermere's charm.
  Serotonin Centers becomes a beacon of beauty, lighting up the city with its wellness offerings.


  **Windermere’s Enchanting Points of Interest**

  Beyond its lakes, Windermere boasts enchanting points of interest.

  From the 7D Motion Theater Ride at ICON Park to the 9/11 Memorial, each destination captivates.
  Serotonin Centers, nestled in Windermere's embrace, becomes not just
  a medical spa but a destination—a part of the city's allure.


  **Why Serotonin Centers in Windermere**

  Choosing Serotonin Centers in Windermere is embracing a path of self-discovery and radiance.
  Windermere residents resonate with our spa treatments and wellness retreats, intertwining with the city's lakeside tranquility.
  Serotonin Centers stands as a testament to Windermere's commitment to beauty, wellness, and the pursuit of a vibrant life.


  **Windermere’s Symphony of Beauty**

  Windermere, with its serene lakes and cultural richness, discovers a symphony in Serotonin Centers.

  Each spa treatment becomes a note, contributing to the melody of Windermere's timeless
  beauty. Step into Windermere's symphony of beauty with
  Serotonin Centers, where each session is a celebration of the city's enchanting grace.

  "
  "Serotonin Centers: Nurturing Serenity in Colts Neck

  **Embracing Serenity in Colts Neck, NJ**

  In the heart of Colts Neck, NJ, Serotonin Centers invites residents to indulge in serenity and rejuvenation.
  Our medical spa, situated at 178 County Rd 537, becomes a retreat
  for neighborhoods like 5 Point Park and Beacon Hill. Colts Neck's tranquility finds a reflection in the wellness offerings of Serotonin Centers.  **Unveiling the Essence of Colts Neck**

  Founded in 1847, Colts Neck, with its 3,523 households and a
  population of 3,003 (2021), unfolds its essence to those who seek a peaceful haven. Route 34, the city's major highway, guides residents to the doorstep of Serotonin Centers,
  where serenity merges with sophistication.

  **Serotonin Centers: A Oasis of Beauty in Colts Neck**

  Amidst Colts Neck's natural beauty, Serotonin Centers emerges as an oasis
  of beauty. Specializing in cosmetic dermatology, our medical spa aligns seamlessly with Colts Neck's penchant for aesthetic treatments.

  Serotonin Centers becomes a symbol of elegance in Colts Neck's serene
  landscape.

  **Colts Neck’s Cultural Tapestry**

  Colts Neck, with its rich history and cultural diversity,
  weaves a tapestry of points of interest. From the Allgor-Barkalow
  Homestead Museum to Bury the Hatchet Freehold - Axe Throwing, each destination resonates with culture.
  Serotonin Centers, an integral part of Colts Neck, contributes to
  the city's cultural vibrancy.

  **Why Serotonin Centers in Colts Neck**

  Choosing Serotonin Centers in Colts Neck is a journey into
  the heart of tranquility and sophistication. Colts Neck residents find harmony in our cosmetic procedures and wellness
  retreats, mirroring the city's commitment to balance. Serotonin Centers stands as a testament to Colts
  Neck's dedication to beauty, wellness, and the pursuit of serenity.


  **Colts Neck’s Serene Symphony**

  In Colts Neck's serene landscape, Serotonin Centers orchestrates a symphony of serenity and beauty.

  Each cosmetic treatment becomes a note, contributing to the melody of Colts Neck's tranquil charm.
  Immerse yourself in Colts Neck's serene symphony with Serotonin Centers, where each session is
  an ode to the city's timeless elegance.
  "
  "Serotonin Centers: Unveiling Wellness in Windermere

  **Discover Wellness in Windermere, FL**

  Nestled in the embrace of Windermere, FL, Serotonin Centers beckons residents to embark on a journey of wellness.
  Our medical spa, located at 7790 Winter Garden Vineland Rd Suite 100, becomes a haven for neighborhoods like Ashlin Park and Berkshire Park.

  Windermere's tranquility finds a reflection in the wellness offerings
  of Serotonin Centers.

  **Windermere's Tranquil Essence**

  Founded in 1887, Windermere, with its 1,231 households and a population of 3,003 (2021), exudes an essence
  of tranquility. FL-429, the major highway, weaves through the city, leading residents to the doorstep of Serotonin Centers, where wellness merges with sophistication.

  **Serotonin Centers: A Sanctuary of Beauty in Windermere**

  Amidst Windermere's scenic beauty, Serotonin Centers stands as a sanctuary of beauty.
  Specializing in spa treatments and cosmetic procedures, our medical spa aligns seamlessly with Windermere's penchant for holistic wellness.

  Serotonin Centers becomes a symbol of rejuvenation in Windermere's idyllic surroundings.


  **Windermere's Natural Resplendence**

  Windermere, with its picturesque parks and natural splendor, showcases points
  of interest like Central Florida Railroad Museum and Earth Illuminated.
  Serotonin Centers, an integral part of Windermere, contributes to the city's
  commitment to natural resplendence.

  **Why Serotonin Centers in Windermere**

  Choosing Serotonin Centers in Windermere is a pledge to wellness and rejuvenation. Windermere residents find solace in our spa treatments and relaxation therapies,
  mirroring the city's commitment to a healthy lifestyle.

  Serotonin Centers stands as a testament to Windermere's dedication to beauty, wellness,
  and the pursuit of a balanced life.

  **Windermere's Harmonious Wellness**

  In Windermere's harmonious landscape, Serotonin Centers becomes the orchestrator of wellness and
  beauty. Each spa session becomes a step toward balance, contributing to the melody
  of Windermere's tranquil charm. Immerse yourself in Windermere's harmonious wellness with
  Serotonin Centers, where each treatment is a celebration of the city's timeless allure.

 • Odkaz Komentáře 카지노사이트 카지노사이트 čtvrtek, 18 duben 2024 14:16

  great issues altogether, you simply won a logo new reader.
  What may you suggest about your post that you just made some days ago?
  Any certain?

 • Odkaz Komentáře 카지노사이트 카지노사이트 čtvrtek, 18 duben 2024 01:10

  It's awesome in favor of me to have a web page, which is good
  in support of my experience. thanks admin

 • Odkaz Komentáře DfertaImpex DfertaImpex úterý, 09 duben 2024 19:35

  kmspico

 • Odkaz Komentáře pl.pizdeca.cc pl.pizdeca.cc středa, 03 duben 2024 22:43

  pl.pizdeca.cc

 • Odkaz Komentáře funeral event space funeral event space sobota, 30 březen 2024 22:12

  Wedding venues play a pivotal role in the vibrant city
  of Las Vegas, Nevada, where couples flock from around the world
  to tie the knot. From extravagant ceremonies to intimate gatherings, the choice of wedding location sets the tone for one
  of life's most memorable events. With a plethora of options ranging from outdoor garden settings to elegant banquet halls, selecting
  the perfect venue is essential for creating the wedding of
  your dreams.

  Nestled in the heart of Las Vegas, Lotus House Events offers couples a picturesque backdrop for their special day.
  Founded in the same year as the city itself, Lotus House Events is steeped in history and tradition, mirroring the dynamic spirit of Las Vegas.

  With a population of 646,790 residents and over 832,367 households, Las Vegas is a melting pot of diverse cultures and communities.

  Interstate 11 traverses the city, providing convenient access to neighboring areas and attractions.


  In a city known for its extreme temperatures, ranging from
  scorching summers to mild winters, home repairs are a constant
  consideration for residents. Whether it's air conditioning
  maintenance to beat the summer heat or roofing repairs to withstand
  occasional rainfall, homeowners understand the importance of budgeting for these expenses.
  On average, repairs typically range from a
  few hundred to several thousand dollars, depending on the nature of the work required and the
  contractor hired.

  Exploring the vibrant tapestry of Las Vegas's attractions,
  residents and visitors alike are spoiled for choice.
  From the whimsical wonders of AREA15 to the serene beauty of Aliante Nature Discovery Park,
  there's something for everyone to enjoy. Thrill-seekers can brave
  the Asylum-Hotel Fear Haunted House, while art enthusiasts can marvel
  at the exhibits in the Arts District. History buffs can delve into the
  Atomic Museum's intriguing displays, while families can create lasting
  memories at the Discovery Children's Museum.

  Choosing Lotus House Events as your wedding venue in Las Vegas ensures a seamless and
  unforgettable experience for you and your guests.
  With a variety of indoor and outdoor spaces to accommodate weddings of
  all sizes and styles, Lotus House Events offers unparalleled
  flexibility and customization options. From expert wedding planning services to exquisite catering and decor, every detail is meticulously curated to bring your vision to life.

  With convenient packages and availability, Lotus House Events
  takes the stress out of wedding planning, allowing you to focus on creating cherished memories that will last
  a lifetime.

 • Odkaz Komentáře corporate event venue corporate event venue čtvrtek, 21 březen 2024 20:37

  Wedding venues play a pivotal role in the vibrant city of Las Vegas,
  Nevada, where couples flock from around the world to tie the knot.
  From extravagant ceremonies to intimate gatherings,
  the choice of wedding location sets the tone for one of
  life's most memorable events. With a plethora
  of options ranging from outdoor garden settings to elegant banquet halls, selecting the
  perfect venue is essential for creating the wedding of your dreams.


  Nestled in the heart of Las Vegas, Lotus House Events offers couples a picturesque backdrop
  for their special day. Founded in the same year as the city itself, Lotus House Events
  is steeped in history and tradition, mirroring
  the dynamic spirit of Las Vegas. With a population of 646,790 residents and over 832,367
  households, Las Vegas is a melting pot of diverse cultures and communities.
  Interstate 11 traverses the city, providing convenient access
  to neighboring areas and attractions.

  In a city known for its extreme temperatures, ranging from scorching summers to mild winters, home repairs are a
  constant consideration for residents. Whether it's air conditioning maintenance
  to beat the summer heat or roofing repairs to withstand occasional rainfall, homeowners understand
  the importance of budgeting for these expenses.
  On average, repairs typically range from a few hundred to several thousand dollars,
  depending on the nature of the work required and the contractor hired.


  Exploring the vibrant tapestry of Las Vegas's attractions, residents and visitors alike are spoiled
  for choice. From the whimsical wonders of AREA15 to the serene beauty of
  Aliante Nature Discovery Park, there's something for everyone to enjoy.
  Thrill-seekers can brave the Asylum-Hotel Fear Haunted House, while art enthusiasts can marvel at the exhibits
  in the Arts District. History buffs can delve into the Atomic Museum's intriguing displays, while families can create lasting memories
  at the Discovery Children's Museum.

  Choosing Lotus House Events as your wedding venue in Las Vegas
  ensures a seamless and unforgettable experience for you and your guests.
  With a variety of indoor and outdoor spaces to accommodate
  weddings of all sizes and styles, Lotus House Events offers unparalleled flexibility and customization options.
  From expert wedding planning services to exquisite catering
  and decor, every detail is meticulously curated to bring your vision to life.

  With convenient packages and availability, Lotus House Events takes the stress
  out of wedding planning, allowing you to focus on creating cherished memories that will last a lifetime.

 • Odkaz Komentáře 2008 honda accord oil type 2008 honda accord oil type čtvrtek, 21 březen 2024 00:40

  You have brought up a very good points, appreciate
  it for the post.

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.